Związek Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V

logo Kommunalgemeinschaft Pomerania

Związek Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V

https://pomerania.net/de/

Regiony, które prowadzą transgraniczną współpracę w dziedzinie gospodarki i polityki, odgrywają coraz większą rolę w integracji europejskiej. Wspierają one porozumienie oraz zbliżenie zaangażowanych społeczności, instytucji i przedsiębiorstw.

Myśl ta była powodem powołania do życia związku Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V jesienią 1992 roku. Wówczas powiaty ziemskie i grodzkie z Pomorza Przedniego i Brandenburgii postanowiły założyć to stowarzyszenie. W ten sposób zrobiono pierwszy krok w kierunku kształtowania rozwoju regionalnego w układzie transgranicznym. Kommunalgemeinschaft jest członkiem-założycielem euroregionu POMERANIA.

Związek ten wspiera w ramach swych kompetencji transgraniczny rozwój w dziedzinie infrastruktury, gospodarki, kultury i innych zadań społecznych.
Geograficzny zakres realizacji tych zadań obejmuje jednostki samorządu terytorialnego Meklemburgii-Pomorza Przedniego, Brandenburgii oraz województwa Zachodniopomorskiego.
Związek reprezentuje interesy swojego regionu w EUROREGIONIE POMERANIA, a także przed organami każdego z krajów związkowych, federacji i Unii Europejskiej.

Statut tego stowarzyszenia rejestrowego przewiduje dwie kategorie członków: zwykłych i wspierających. Członkami zwykłymi mogą być powiaty ziemskie i miasta powyżej 50.000 mieszkańców z Meklemburgii-Pomorza Przedniego i Brandenburgii (§ 3 ust. 1 statutu). O statut członka wspierającego mogą wnioskować osoby fizyczne i prawne, jeżeli popierają one cele stowarzyszenia i chcą go wspierać (§ 3 ust. 2 statutu).  Związek ma 31 członków dysponujących prawem głosu. Są to wyłącznie przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego (powiaty ziemskie i miasta powyżej 50.000 mieszkańców, o czym stanowi § 3 ust. 2 statutu.  Poza tym związek liczy jeszcze 40 członków wspierających (stan na dzień 01.01.2020). Są to miasta i gminy, wiejskie związki samorządowe, związki i stowarzyszenia, przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Zgodnie z § 6 ust. 7 statutu związku członkom wspierającym nie przysługuje prawo głosu.

Obecnie obowiązujący statut przewiduje w § 5 cztery organy związku: zgromadzenie członków, prezydium, komisję sterującą oraz prezesa.

Członkowie prezydium

prezydent związku Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.

Michael Sack starosta powiatu Vorpommern-Greifswald,

wiceprezydent związku Kommunalgemeinschaft Pomerania e.V.

Karina Dörk starościna powiatu Uckermark

Dr.-Ing. Alexander Badrow nadburmistrz miasta hanzeatyckiego Stralsund

Alexander Benkert burmistrz gminy Süderholz

Heiko Kärger starosta powiatu Mecklenburgische Seenplatte

Holger Lampe 1. zastępca starosty, powiat Barnim

 

Zarząd

 Andrea Gronwald, prezes zarządu

Udo Hirschfeld, zastepca prezesa zarządu

 

W ramach związku realizowane są następujące projekty:

  • Fundusz Małych Projektów

Celem Funduszu Małych Projektów jest umacnianie i wspieranie współpracy polsko-niemieckiej poprzez wsparcie obszernego programu wydarzeń kulturalnych i sportowych, które trwale oddziałują na rozwój strukturalny pogranicza. Punkt ciężkości spoczywa tu na spotkaniach ludzi pogranicza. Wspierane są w szczególności małe projekty służące poprawie współpracy z zakresu ochrony środowiska, wymiany młodzieży, ochrony zdrowia, sportu, integracji społecznej, ustawicznego uczenia etc. Projekty spotkań mają spowodować: lepsze porozumienie pomiędzy mieszkańcami pogranicza, zdobycie głębszej wiedzy na temat sąsiada w połączeniu z lepszą znajomością języka sąsiada. Realizując FMP wspiera się dalszą intensyfikację współpracy we wszystkich dziedzinach tematycznych życia społecznego. Uprawnieni do składania wniosków o dofinansowanie z FMP są stowarzyszenia oraz jednostki samorządu terytorialnego / gminy oraz organizacje pozarządowe z obszaru wsparcia. Więcej informacji o FMP znajdą Państwo na stronie internetowejhttps://pomerania.net/de/2014-04-13-20-56-55/interreg-v-a-2014-2020/fonds-fuer-kleine-projekte-fkp/aktuelles.html

  • Transgraniczna sieć Centrów Usługowo-Doradczych Euroregionu Pomerania (CUD-y)

 Historia CUD-ów sięga daleko wstecz. Zostały one po raz pierwszy utworzone przez związek Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania w roku 1997 po stronie niemieckiej, w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg. Celem było intensyfikowanie i kanalizowanie współpracy punktów w Schwedt nad Odrą, Pasewalku i Wolgaście z polskimi sąsiadami. Dopiero w 2009 roku stworzono nową jakość rozbudowując tą sieć w kierunku wspólnej, transgranicznej sieci współpracy. W okresie programowania 2007-2015 sieć ta złożona była po raz pierwszy CUD-ów w Greifswaldzie, Neubrandenburgu i Schwedt po stronie niemieckiej oraz w Szczecinie, Koszalinie / Karlinie oraz Myśliborzu / Dębnie po stronie polskiej. W kolejnym okresie programowania 2014-2020 dołączyły do tej sieci kolejne lokalizacje: Świnoujście i Strausberg w powiecie Märkisch-Oderland. Tym samym możliwym jest aktywne prowadzenie współpracy transgranicznej na terenie euroregionu Pomerania, w szczególności w sektorze gospodarki, ale i w każdej innej dziedzinie życia społecznego. Grupami docelowymi są małe i średnie przedsiębiorstwa, stowarzyszenia, organizacje, gminy, instytucje edukacyjne i osoby indywidualne. Więcej informacji znajdą Państwo na stronie internetowej https://sbcud.net/

  • Punkt Kontaktowo-Doradczy (PKD) dla polskich i niemieckich obywateli w euroregionie Pomerania

 Punkt Kontaktowo-Doradczy został założony również w 2009 roku. Wraz z przystąpieniem Polski do strefy Schengen w 2007 roku,  a tym samym uproszczeniem wielu kwestii granicznych, nastąpił przepływ wielu Polaków na stronę niemiecką. Ponieważ po obu stronach granicy obowiązują odrębne systemy prawne, powstają na tym tle częstokroć problemy i nieporozumienia.

W porozumieniu z ówczesnym powiatem Ucker-Randow oraz przy wsparciu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Meklemburgii-Pomorza Przedniego utworzono w gminie Löcknitz punkt kontaktowo-doradczy.

Początkowo czas trwania projektu był zakrojony na dwa lata. Podjęte działania spowodowały poprawę integracji społecznej zagranicznych mieszkańców, zintensyfikowały współpracę organów obu państw, poprawiły przepływ informacji pomiędzy urzędami i mieszkańcami oraz pokonały jednocześnie barierę językową. Owocna praca punktu kontaktowego spowodowała, że wielu obywateli ponownie korzystało z jego usług, a także przekazywali oni innym mieszkańcom informacje o świadczonych tu usługach. Okoliczność ta zwiększyła znajomość punktu kontaktowo-doradczego ponad granicami EUROREGIONU POMERANIA na tyle, że również obywatele z bardziej oddalonych okolic sięgali po usługi naszej placówki.  W kwietniu 2011 roku polski partner, tj. miasto Szczecin, otworzył własny punkt kontaktowy w ramach struktur urzędu miejskiego, w biurze obsługi obywatela.

Korzyści z tego długofalowo zakrojonego przedsięwzięcia płyną przede wszystkim do mieszkańców euroregionu oraz instytucji, które otrzymują pomoc przy załatwianiu  urzędowych spraw. Więcej informacji na stronie internetowej  https://pomerania.net/de/der-verein/projektaktivitaeten/kontakt-und-beratungsstelle.html

  • Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży

Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) ma za zadanie wspierać poznawanie i wspólne działanie młodzieży z Polski i Niemiec.

Organizacja ta ma dwa biura, każdorazowo przy swej siedzibie w Warszawie i Poczdamie. Polsko – Niemiecka Współpraca Młodzieży ma strukturę tzw. punktów centralnych. I tak wyróżnia się punkty centralne na poziomie krajów związkowych, punkty centralne na poziomie organizacji pozarządowych oraz indywidualne organizacje o szczególnym znaczeniu.

Związek Kommunalgemeinschaft Europaregion Pomerania e.V. otrzymał w 1995 roku oddelegowane zadanie wypełnienia funkcji punktu centralnego kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. Pomerania wspiera od tamtej chwili spotkania w ramach reguł Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży oraz Ministerstwa Edukacji Meklemburgii-Pomorza Przedniego.

Tym samym realizuje ona zadania całego kraju związkowego Meklemburgii-Pomorza Przedniego. I tak przykładowo opiekuje się ona organizacjami, które nie posiadają innego punktu centralnego. Również zarządza ona środkami PNWM oraz kraju związkowego Meklemburgia-Pomorze Przednie.

W roku 1996 to zadanie zostało delegowane do polskiego odpowiednika niemieckiej Pomeranii, ówczesnego związku celowego Pomerania z siedzibą w Szczecinie (dziś jest to Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania), które odpowiada w zakresie za obszar województwa Zachodniopomorskiego. To umożliwiło lepsze uzgadnianie projektów spotkań. Realizowane są między innymi wspólne wydarzenia edukacyjne.

Więcej informacji znajdą Państwo na głównej stronie internetowej PNWM http://www.dpjw.org/.

Adres:

Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V.
Ernst-Thälmann-Str. 4
D-17321 Löcknitz

Telefon: +49 (0)39754 5 29 0
Telefaks: +49 (0)39754 5 29 29
E-mail: info@pomerania.net

https://pomerania.net/de/

 

Euroregion Pomerania Skip to content