Polityka prywatności

Informacja o danych osobowych dla osób, których dane przetwarzane są przez SGPEP

 

1. Administratorami Państwa danych osobowych jest:

a) Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pomerania, al. Wojska Polskiego 184C/15, 71-256 Szczecin, reprezentowane przez Pawła Bartnika (dalej: Euroregion Pomerania)

b) Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V, Ernst-Thälmann-Straße 4, Löcknitz 17321, reprezentowanym przez Andreę Gronwald, zwani dalej „Współadministratorami”.

 

2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Współadministratorów jest umowa o świadczenie usług, jak również umowa o współpracy związana z działalnością Współadministatorów. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są również prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Współadministratorów. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda, Współadministratorzy informują, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

 

3. Celem, dla którego Współadministratorzy przetwarzają dane osobowe jest organizacja i realizacja projektu  pt. „Wspólnie tworzymy przyszłość Euroregionu Pomerania”, skierowanego do pracowników jednostek samorządu terytorialnego, organizacji społecznych oraz osób prywatnych – mieszkańców Euroregionu Pomerania i turystów spoza jego obszaru, zgodnie z Umową o dofinansowanie z EFRR  z dnia 14.09.2018 r. zawart pomiędzy Stowarzyszeniem Gmin Polskich Euroregionu Pomerania a Kommunalgemeinschaft Europaregion POMERANIA e.V. Ponadto, celem przetwarzania danych osobowych przez Współadministratorów jest:

a) dochodzenie ewentualnych roszczeń w związku z poniesioną przez Współadministratorów szkodą wyrządzoną przez osobę, której dane są przetwarzane, a także ewentualnie inne sprawy dochodzone na drodze polubownej lub sądowej,

b) udokumentowanie wykonania umów do celów podatkowych,

c) zapewnienie najwyższej jakości umów.

 

4. Współadministratorzy przekazują dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

a) firmom świadczącym usługi wsparcia IT, Współadministratorom oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,

b) kancelariom prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego i zastępstwa procesowego,

c) właściwym organom kontrolnym w Polsce i Niemczech.

 

5. Dane osobowe:

a) pozyskane w związku z zawartą umową będą̨ przetwarzane przez Współadministratorów przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych lub osoby, której dane są przetwarzane, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,

b) pozyskane w związku z realizacją prawnie uzasadnionego interesu przez Euroregion Pomerania są przetwarzane przez okres wymagany przepisami prawa,

c) pozyskane w związku z realizacją innych celów są przetwarzane w czasie niezbędnym do zrealizowania celu.

 

6. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Współadministatorów ma prawo dostępu do własnych danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Euroregionu Pomerania. Euroregion Pomerania udostępnia adres e-mail promocja@pomerania.org.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

 

7. Każda osoba, której dane są przetwarzane przez Euroregion Pomerania ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

8. Euroregion Pomerania nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

Euroregion Pomerania Skip to content